viết

Sau đây là list các entry mà mình có ý tưởng (cả nhen nhóm, ấp ủ, và bùng phát) đã lâu. Sẽ ra đời trong một ngày đẹp trời nào đó: 1. Thông minh – định nghĩa, phân loại, đại biểu và một sốvấn đề liên quan đến thông minh khác mà cái đầu không … Continue reading