sole \sǝʊl\ adj 1. only, 2. not shared
solitary \’sɔlǝtri\ adj 1. done alone, without other people; 2. only one, single
solitude \’sɔlitju:d\ n [U] state of being alone
soliloquy \sǝ’lilǝkwi\ n talking to oneself or without adressing any person; period of this

Đấy là một từ thật hay. Nó có lẽ xuất phát từ từ gốc ‘sole’ – một mình, duy nhất.

Trong hành trình của đời người, cần có những thời điểm người ta nhìn vào bên trong mình và tiến hành một cuộc đối thoại. Nó giúp cho ta tĩnh tâm và hiểu được mình hơn. Nói như những người hiểu biết khác, thì đó là quá trình lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình, là quá trình im lặng tự cho bản thân mình lên tiếng.

Chợt nhớ đến diễn viên Rowan Atkinson, ông từng nói: “Tôi không phải là người cô độc. Tôi là loại người có thể tự vui với chính mình.” Những người có khả năng tự thoại chính là những người như vậy, họ tìm thấy niềm vui ở góc độ mà tâm hồn và thân thể mình có thể đồng điệu với nhau. Không phải là họ không cần người khác, nhưng khả năng tự thoại ấy khiến họ không cảm thấy lo sợ trước những khoảnh khắc mà xung quanh họ không còn một ai. Họ biết ơn những khoảnh khắc đó, bởi họ hiểu rằng từ đó họ có thể trưởng thành.

Hãy lắng nghe bản thể của bản. Nó liên tục cho bạn những hướng dẫn đấy; nó là tiếng nói nhỏ bé, tĩnh lặng. Nó không quát tháo bạn, điều đó đúng. Và nếu bạn có chút im lặng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cách thức của mình. Hãy là con người bạn đang là. Đừng bao giờ cố gắng là người khác, và bạn sẽ trưởng thành. Trưởng thành là chấp nhận trách nhiệm là chính mình, với bất kỳ giá nào. Mạo hiểm tất cả để là chính mình, đó là tất cả những gì là sự trưởng thành.

_ Osho