chị Tracey Nguyễn

30 tuổi

cố vấn cao cấp về chiến lược kinh doanh của IBM