Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ

Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi … đi mãi nơi vô định

Tìm cái phi thường cái ước mơ.

 

(Đời phiêu lãng _ Hàn Mạc Tử)